REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  GALERII ART.
ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW W LUBLINIE

                                                          § 1

                                               Postanowienia wstępne

Regulamin  sporządzony został na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym galeriaart.eu. Sklep internetowy prowadzony jest  przez Galerię ART., będącą własnością Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie (20-112) ul. Grodzka 3, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000156385, NIP 712-010-49-58, REGON 432647997.

                                                           § 2

                                               Informacje o Sprzedawcy

 1.      Sprzedawca - Galeria „ART.”   Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie
 2.      Adres Sprzedawcy – 20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62
 3.      Adres e-mail Sprzedawcy –  galeriaartlublin@gmail.com
 4.      Nr telefonu Sprzedawcy – (81) 532 68 57
 5.      Nr rachunku bankowego – 43 1240 2382 1111 0010 1254 5109
 6.      Galeria „ART.” prowadzi komisową sprzedaż Dzieł sztuki stacjonarnie jak również przez Internet.
 7.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numeru telefonu wskazanych w niniejszym paragrafie.
 8.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcąod poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 17:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 13:00.

 

§ 3

                                               Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Dzieła sztuki, niezbędne są:

 1.      Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet
 2.      Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3.      Włączona obsługa plików cookies
 4.      Zainstalowany program FlashPlayer.

    § 4

                                                          Definicje 

 1.      Sklep  -  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę (Galeria „ART.”) pod adresem internetowym galeriaart.eu
 2.      Regulamin e-sklepu – zbiór norm, zasad oraz informacji regulujących sposób dokonywania transakcji na stronie internetowej (galeriaart.eu) oraz porządkujących kwestie komunikacji z Klientem.
 3.      Klient  -  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klientem może być zarówno Konsument jak i przedsiębiorca.
 4.      Konsument  -  Zgodnie  z art. 22 Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się  osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.      Przedsiębiorca  -  osoba fizyczna , osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje  zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 6.      Towar  -  dostępne w Sklepie Dzieła sztuki będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7.      Dzieło sztuki  -  przedmiot (towar) mający charakter artystyczny i mieszczący się w zakresie kategorii Dzieł zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami, są to: obrazy, pastele, rysunki, grafiki, rzeźby, fotografie, biżuteria, rękodzieło, druki, litografie.
 8.      Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 9.      Umowa Sprzedaży internetowej - umowa sprzedaży zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego tj. w formie Umowy zawieranej na odległość – bez jednoczesnej fizycznej obecności stron z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia Umowy włącznie. Umowa zawarta jest  w momencie złożenia Zamówienia, zawierana jest na czas realizacji świadczenia.
 10.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 11.   Hasło – unikalny szereg znaków (cyfr i/lub znaków specjalnych, małych/wielkich liter) wybrany przez Klienta podczas Rejestracji z możliwością jego modyfikacji w ustawieniach Konta Klienta. Służy do logowania się w Sklepie internetowym celem potwierdzenia tożsamości Klienta. Hasło ma charakter poufny i Klient powinien zachować je w tajemnicy.
 12.   Koszyk – element Sklepu internetowego, gdzie Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy oraz inne dane, jeżeli ich udostępnienie konieczne jest do realizacji zamówienia.
 13.   Konto – udostępniony nieodpłatnie Użytkownikowi przez Administratora dostęp do zasobów Sklepu  internetowego - gromadzone są tu dane przekazane dobrowolnie przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie.
 14.   Rejestracja – bezpłatna procedura założenia Konta w Sklepie internetowym oraz akceptacja Regulaminu.

§ 5

                                                          Warunki sprzedaży

 1.      Klientem może zostać osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat, posiadająca  pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2.      Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych  w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3.      Kupujący (Klient) może posiadać tylko jedno konto Użytkownika.
  Zabronione jest korzystanie z kont innych Użytkowników jak również umożliwienie korzystania ze swojego konta innym osobom.
 4.      Informacje o Dziełach sztuki podane na stronach internetowych Sklepu,
  w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ich ceny stanowią  zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu
  Cywilnego.
 5.      Umowy Sprzedaży sporządzane są w języku polskim.
 6.      Ceny Dzieł sztuki podawane są w złotych polskich. Z uwagi na stosowanie przez Sprzedawcę szczególnej procedury opodatkowania sprzedawanych Dzieł tj. procedury VAT marża - podane ceny są ich ostatecznymi cenami.
 7.      Do każdej zakupionej pracy załączony jest paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta,faktura (Faktura – Procedura Marży – Dzieła Sztuki).
 8.      Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oraz wycofania Dzieła prezentowanego na stronie internetowej Galerii ART. jednakże zmiany te nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
 9.      Jeżeli zamówione przez Kupującego Dzieło nie jest dostępne, Sprzedawca informuje Użytkownika o braku możliwości dokonania transakcji – transakcja zostaje anulowana.
 10.   Dzieła prezentowane na stronie galeriaart.eu są wolne od wad prawnych i znajdują się na niej za zgodą i wiedzą właścicieli praw autorskich tych Dzieł. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronie galeriaart.eu bez pisemnej zgody właścicieli praw autorskich.
 11.    Zdjęcia i opisy Dzieł przygotowywane są przez artystę-właściciela Dzieła sztuki
  i praw autorskich.

 

 

 

§ 6

                                               Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

        1.  Rozpoczynając korzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik zobowiązany jest
            zapoznać się z Regulaminem i oznaczyć w formularzu, że akceptuje jego      
            postanowienia.

         2.  Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika oznacza złożenie oświadczenia
               o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych
               w formularzu rejestracyjnym dla celów należytego wykonania Umowy Sprzedaży.
         3.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy  
               zarejestrować się  na stronie galeriaart.eu.
          4.  Przeglądać stronę internetową Sklepu można bez konieczności rejestracji.
          5.  Umowa sprzedaży może być zawarta z  Użytkownikiem zarejestrowanym.
          6.  Aby dokonać rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny.  W prawym górnym
               menu strony głównej należy wybrać opcję zaloguj a następniekliknąć w przycisk   
               utwórz konto – otworzy się wówczas formularz rejestracyjny.
          7.  Formularz
zawiera następujące pola do wypełnienia:
                - imię i nazwisko (pole wymagane)
                - adres e-mail  (pole wymagane)
                - hasło  (pole wymagane)
                - data urodzenia (pole wymagane).
           8.   Po wypełnieniu formularza wybieramy opcję: zarejestruj się.
           9.   Na adres  e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym zostanie
                 wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny. Po kliknięciu w ten link Konto  
                 Klienta zostaje aktywowane i można się do niego logować oraz dokonywać
                 zakupów.
        10.   Wybór zamawianego przez Klienta Dzieła sztuki odbywa się poprzez kliknięcie
                 w dane Dzieło i dodanie go do Koszyka.
        11.   Następnie, należy kliknąć w komunikat wyświetlony w dolnej części strony: przejdź
                 do realizacji zamówienia -
oraz wpisać niezbędne informacje takie jak: sposób
                 dostawy, adres dostawy, telefon konta
ktowy, metodę płatności oraz wybór
                 dokumentu potwierdzającego sprzedaż tj. paragon fiskalny lub
faktura (§5 ust.7).
        12.   Po uzupełnieniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich
                 wymaganych  danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego  
                Zamówienia.  Należy potwierdzić Zamówienie klikając:  Potwierdzam Zamówienie
                z obowiązkiem zapłaty.
      
13.  Po wykonaniu powyższych czynności,Klient otrzyma wiadomość e-mail,  
              zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich elementów jego Zamówienia.
      
14.  Umowę Sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta  
              wiadomości e-mail, o której mowa powyżej (pkt.13)

 

§ 7

Formy płatności   

             Płatności za Dzieła sztuki kupione w Sklepie internetowym Galerii ART można    
             dokonać:

 1.      Przelewem na konto Okręgu Lubelskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
  20-112 Lublin, ul. Grodzka 3  - nr 43 1240 2382 1111 0010 1254 5109
  W tytule przelewu należy podać nazwę Dzieła oraz nr Zamówienia. Zapłaty należy dokonać w ciągu
  3 dni roboczych od złożenia zamówienia. Brak  wpływu kwoty na rachunek bankowy we wskazanym terminie powoduje anulowanie Zamówienia.
 2.      Gotówką przy odbiorze osobistym Dzieła. Klient zobowiązany jest odebrać Dzieło oraz dokonać płatności  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości Dzieła do odbioru. Informację taką Sprzedawca przekaże poprzez przesłanie  wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 3.      Galeria ART. nie realizuje sposobu płatności „za pobraniem”.

§ 8

                                                            Realizacja zamówienia

 1.      Po zaksięgowaniu płatności, Zamówienie przekazywane jest do realizacji. Przesyłki przygotowane są w sposób możliwie najbardziej zabezpieczający ich zawartość przed jakimkolwiek  uszkodzeniem.
 2.      Przesyłka wysyłana jest w terminie  7 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.
  W okresie przedświątecznym oraz w przypadku wystąpienia innych zdarzeń uniemożliwiających wysyłkę w powyższym terminie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia wskazanego terminu do 14 dni roboczych.
 3.      Koszty dostawy ponosi Kupujący. Cena dostawy wyszczególniona jest przy każdym Dziele sztuki oraz w potwierdzeniu Zamówienia.
 4.      Kupujący może wycofać złożone Zamówienie w przypadku gdy nie dokonał jeszcze płatności.
 5.      Do każdego zakupionego Dzieła załączony jest paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta - faktura (Faktura Procedura Marży– Dzieła Sztuki).
 6.      Nie wysyłamy przesyłek „za pobraniem”.
 7.      Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej (wpisać nazwę firmy) zgodnie z jej regulaminem – na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru osobistego w Galerii ART. Klient decydujący się na dostawę Dzieła poprzez Kuriera, w momencie takiego wyboru, akceptuje postanowienia regulaminu Kuriera, który umieszczony jest na jego stronie internetowej (link).
 8.      Przesyłka jest ubezpieczona oraz spakowana w sposób uniemożliwiający uszkodzenie jej podczas transportu.
 9.      Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń Klient powinien spisać protokół uszkodzeń w obecności kuriera i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Należy również powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 

§ 9

                                                          Odstąpienie od umowy

 1.      Klient będący jednocześnie Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia dostarczenia Dzieła Sztuki Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Kupujący  winien poinformować Sprzedawcę (Galerię ART.) o swojej decyzji o odstąpieniu, w drodze jednoznacznego Oświadczenia wysyłając pismo tradycyjną pocztą (decyduje data nadania pisma) lub drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór odstąpienia od Umowy znajduje się na końcu niniejszego Regulaminu.
 4.      Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Kupującego przedmiotowego Oświadczenia przed jego upływem (termin upływa dnia 14-go).
 5.      14-dniowy termin na wysłanie Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy liczy się według dni kalendarzowych.  Jeżeli koniec terminu na wysłanie Oświadczenia przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to Oświadczenie takie można wysłać następnego dnia roboczego. Wystąpienie świąt lub dni wolnych
  w trakcie 14-dniowego terminu na odstąpienie od niniejszej Umowy nie wydłuża tego terminu.
 6.      Po złożeniu Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Kupujący zobowiązany jest zwrócić zakupione w Galerii ART. Dzieło sztuki.
 7.      Zwrot nabytego Dzieła powinien nastąpić niezwłocznie, lecz nie później niż
  w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie dzieła przed upływem tego terminu.
 8.      Kupujący ponosi koszty zwrotu Dzieła, tzn. że płaci za bezpieczne zapakowanie
  i odesłanie Dzieła sztuki do Galerii ART. Galeria ART. nie przyjmuje przesyłek
  „za pobraniem”.
 9.      Kupujący winien zwrócić Dzieło sztuki wraz z dowodem jego zakupu. 
 10.   Przesyłka z odsyłanym Dziełem sztuki powinna być nadana na takich samych warunkach na jakich była wysyłana do Klienta tzn. musi być ubezpieczona
  i zapakowana w sposób umożliwiający bezpieczny transport.
  Zwracane Dzieło sztuki nie może być uszkodzone. Klient odsyła Dzieło na własny koszt i własne ryzyko.
 11.   W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi koszty zakupu Dzieła  w terminie 14 dni, od dnia otrzymania Oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.
 12.   Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji.
 13.   Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania przesyłki z Dziełem sztuki.
 14.   Zgodnie z  art. 34 ust.4 Ustawy o prawach konsumenta – Sprzedawca może obniżyć kwotę zwracaną Konsumentowi za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tej rzeczy.

 

§ 10

                                                                 Reklamacje

 1.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy.
 2.      W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wad w zakupionym Dziele sztuki należy o tym fakcie poinformować telefonicznie Sprzedawcę, a następnie pisemnie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), przesłać zgłoszenie reklamacyjne.
 3.      W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać poniższe informacje, mające na celu w znacznym stopniu przyspieszenie realizacji reklamacji:

a)    Imię i Nazwisko kupującego

b)    Nazwę Dzieła oraz nr zamówienia i datę zakupu

c)     Przyczynę reklamacji, zwięzły opis wady

d)    Protokół szkody sporządzony w obecności kuriera

e)    Fotografia szkody (możliwa w wersji elektronicznej)

f)     Żądanie Klienta w związku ze wskazaną wadą.

 1.      W przypadku wady fizycznej Kupujący może żądać:

a)    usunięcia wady (jeżeli jest to możliwe),

b)    obniżenia ceny,

c)     dostarczenia rzeczy wolnej od wad,

d)    odstąpienia od umowy (jest to możliwe wtedy, gdy wada jest istotna).

 1.      Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.      Jeżeli reklamację złoży Klient-Konsument, Sprzedawca ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie żądania zawartego w reklamacji za zasadne.
 3.      W celu uniknięcia otrzymania Dzieła uszkodzonego lub niekompletnego należy zapoznać się z zawartością przesyłki w obecności pracownika firmy przewozowej, który ją dostarcza. Kupujący może odstąpić od odbioru przesyłki w razie widocznego uszkodzenia jej w transporcie.
 4.      W przypadku przyjęcia uszkodzonej lub niekompletnej przesyłki, w celu ułatwienia dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji, wskazane jest sporządzić protokół szkody w obecności przedstawiciela firmy przewozowej oraz fotografię szkody (możliwe w wersji elektronicznej). Dokumenty te należy dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego i przesłać do Sprzedawcy.
 5.      Reklamowane Dzieło należy przesłać do Sprzedawcy w opakowaniu gwarantującym bezpieczny transport. Razem z dziełem należy przekazać dowód jego zakupu. Galeria ART nie przyjmuje żadnych przesyłek „za pobraniem”.
 6.   Zgłoszona wada Dzieła zostanie zweryfikowana przez pracowników Galerii ART, którzy stwierdzą czy wada ta istniała w chwili wydania Dzieła.
 7.   Sprzedający może odmówić naprawy Dzieła jeżeli jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów w stosunku do jego wartości. W takim przypadku Kupujący może żądać obniżenia ceny lub zwrotu Dzieła.
 8.   W przypadku uznania reklamacji Galeria ART. pokrywa koszty zwrotu Dzieła sztuki.
 9.   Reklamację wynikającą z niedostarczenia Dzieła należy składać dopiero po upływie maksymalnego czasu niezbędnego na doręczenie przesyłki (14 dni). Kupujący  poprzez pocztę elektroniczną powiadamia Sprzedającego o fakcie nieotrzymania przesyłki. Jeżeli przesyłka została wysłana i jeżeli, zgodnie z regulaminem firmy świadczącej usługę doręczenia, upłynął termin doręczenia jej,  Sprzedający składa reklamację. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji (przesyłka została zagubiona, niedoręczona) Kupujący otrzyma zwrot pełnej kwoty na podany przez niego numer rachunku bankowego.
 10.   W przypadku sporu pomiędzy Kupującym a Sprzedającym dotyczącego reklamacji, można skorzystać z działań mediacyjnych podejmowanych przez Inspekcję Handlową, w celu polubownego zakończenia sporu.
 11.   Kupujący może także  skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

 

 

 

 

§ 11

Ochrona danych osobowych

 1.      Klient, dokonując rejestracji w Sklepie internetowym dobrowolnie wyraża zgodę na przechowywanie i niezbędne przetwarzanie przez Sklep swoich danych osobowych, w celu realizacji zamówień, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, realizacji płatności, ewidencji sprzedaży oraz w celach komunikacyjnych.
 2.      Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 3.      Galeria ART.  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych szanuje prawo Klientów do prywatności. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora gromadzone są tylko w celu realizacji Umowy Sprzedaży, zgodnie z prawem i zachowaniem poufności. Dane osobowe nie są wykorzystywane w żadnym innym celu.
 4.      Odbiorcą danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego może być, w przypadku Kupującego który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką kurierską – wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
 5.      Dane klientów lub informacje o tych danych mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 6.      Dane Klienta (m.in. imię i nazwisko, adres, nr telefonu), które mogłyby pozwolić osobom trzecim na zidentyfikowanie konsumenta bez większego trudu i nakładu środków, będą chronione zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 7.      Klient ma prawo do treści swoich danych oraz ich modyfikacji.
 8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich, skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży.
 9.      Sprzedawca stosuje pliki „cookies”.  Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku.

§ 12 

                                                          Postanowienia końcowe

 1.      Umowy Sprzedaży zawierane przez nasz Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim, ceny Dzieł sztuki podawane są złotych polskich.
 2.      Sprzedawca (Galeria ART.) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn (m.in. z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany sposobów dostawy Dzieł sztuki) – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3.      Klient zostanie powiadomiony o zmianach Regulaminu poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie Sklepu Internetowego Galerii ART.
 4.      Zmiana staje się skuteczna z dniem wskazanym przez Administratora. Dzień ten, nie może być wyznaczony wcześniej niż z upływem 7 dni kalendarzowych od momentu umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian prowadzone są na zasadach dotychczasowych.
 5.      Zalogowanie w Sklepie Internetowym oznacza akceptację Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu.
 6.      Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej Sklepu iKlienci mają dostęp do niegow każdym czasie.
 7.      Sklep internetowy nie odpowiada za różnice w wyglądzie lub kolorach zamówionego Dzieła z otrzymanym, które wynikają  z powodów technicznych lub związanych z innym odwzorowaniem kolorów na różnych komputerach jak również wynikających ze specyfiki Dzieła np. struktury użytego materiału itp.
 8.      Sklep internetowy Galerii ART. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki lub opóźnienie w dostawie, spowodowane podaniem przez Klienta nieprawidłowego adresu dostawy.
 9.      Każdy Użytkownik Galerii ART. zwany Kupującym, ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych. Każdy Użytkownik może usunąć swoje konto wraz ze wszystkimi danymi, w tym celu winien skontaktować się drogą  e-mailową z pracownikiem Galerii ART., pisząc na adres: galeriaartlublin@gmail.com
 10.    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów w przypadku  gdy Klient:

a)    Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b)    Dopuścił się, za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu.

c)     Dopuścił się innych zachowań, które będą uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet bądź też godzące w dobre imię Sprzedawcy.

d)    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 1.   Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  W szczególności Klient zobowiązany jest do:

a)    Niedostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przepisami prawa
np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)    Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)     Zaopatrzenia komputera, który Klient wykorzystuje podłączając się do Internetu – w program antywirusowy i do bieżącej jego aktualizacji w celu wyeliminowania zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną,

d)    Niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego nie zamówionej informacji handlowej (spam),

e)    Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

f)     Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 1.   Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu oraz
  z  zasadami współżycia społecznego.
 2.   W razie sporu powstałego w związku z realizacją Umowy sprzedaży zawartej na podstawie Regulaminu  strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3.   W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Klient będący Konsumentem może zwrócić się o bezpłatną pomoc i poradnictwo do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych wskazanych w § 10 pkt. 15 niniejszego Regulaminu.
 4.   Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania
  z pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń:

a)    Spory dotyczące zakupów internetowych mogą zostać rozwiązane w drodze postępowania mediacyjnego  przed Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej - http://www.wiih.org.pl 

b)    Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego Sądu konsumenckiego o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014r. poz.148 z późn.zm) z wnioskiem  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

c)      Klient ma prawo złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1.   W przypadku nieskorzystania z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów związanych z realizacją Umowy sprzedaży, rozstrzygnięcie ich zostanie poddane właściwym rzeczowo polskim sądom powszechnym, zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie niżej wskazane przepisy:

a)    Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)

b)    Ustawa z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz.827 ze zm.)

c)     Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2016r. poz. 1030)

d)    Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016r.poz. 922) .

 

 

 

 

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

...............................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

Galeria „ART.”

Związku Polskich Artystów Plastyków w Lublinie

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin,

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ...... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………....  .                                                                                                                                                                                                                                                             

………………………….... 

Podpis